Info-Lango monikielistä neuvontapalvelua

Info-Lango monikielistä neuvontapalvelua

Tarjolla maksutonta etäneuvontaa 15 kielellä, Info-Lango

Tarvitsevatko teidän kansainväliset asiakkaat lisää neuvontaa Suomessa elämisestä? Suomalainen kulttuuri ja tapa hoitaa asioita tuovat haasteita maahanmuuttajille.  Tästä syystä Info-Lango tarjoa monikielistä etäneuvontaa kaikille maahanmuuttajille 15 kielellä. Palvelu on maksutonta ja helppokäyttöistä.


Info-Lango, monikielistä etäneuvontaa omalla kielellä

Monikielinen etäneuvontapalvelu on maksutonta ja avointa kaikille.  Neu­von­taa an­ne­taan 15 eri kie­lel­lä (arabia, dari, Farsi, englanti, espanja, kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, turkki, venäjä, tikrinja ja viro) pu­he­li­mit­se ja Sky­pen avul­la. Pal­ve­lus­ta saa opas­tus­ta esi­mer­kik­si asu­mi­seen, työ­e­lä­mään, kou­lu­tuk­seen, va­paa-ajan viet­toon sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Maahanmuuttajat saavat neuvontaa omalla tai tutulla kielellä oman kulttuurin näkökulmasta. Näin ymmärrys syntyy nopeammin ja kirkkaammin ja kotoutuminen helpottuu. Asi­a­kas voi soit­taa suo­raan neu­vo­jal­le tai va­ra­ta pal­ve­luajan etu­kä­teen nettisivuilta, jolloin neu­vo­ja soit­taa asi­ak­kaal­le so­vit­tu­na ajan­koh­ta­na. Palveluajat löytyvät Info-Langon netti– ja Facebook– sivuilta. Nettisivuilta (www.info-lango.fi ) löytyy lisätietoa palvelusta ja opastusvideot kaikilla kielellä sekä esite.

Info-Lango on Pudasjärven kaupungin Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) kehitetty palvelu, joka laajentui valtakunnalliseksi toukokuussa 2017. Neuvontapalvelu tulee jatkumaan hankeen päättymisen jälkeenkin.


Info-Lango, advice on living in Finland in your own language

Info-Lango multilingual service offers guidance and information on subjects such as housing, work, education, hobbies, taxing system as well as social and health services in Finland. The service is free of charge and available to everyone. You will get advice in 15 languages including English, Russian, Farsi, Chinese, Spanish, Estonia, Turkish and Arabic. You can call the adviser directly or book an appointment through our website. The adviser will then contact you on the appointed time. You will find more information on our website (www.info-lango.fi) and our Facebook page.  On our website you will find in 14 languages detailed information about the service offered, as well as info-videos.

Info-Lango is a service developed by Pudasjärvi City’s Good Start in Northern Ostrobothnia project. Info-Lango expanded to a nationwide service in May 2017.

Annamme mielellämme lisätietoa Info-Langon palveluista.


Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Marguerite Guibert, Projektikoordinaattori            Aili Jussila, Projektiassistentti

Puh. 050 463 8103                                                                    Puh. 050 4302198

marguerite.guibert@pudasjarvi.fi                                      aili.jussila@pudasjarvi.fi


Info-Lango monikielinen etäneuvonta www. info-lango.fi

https://www.facebook.com/InfoLango.fi/


Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi

Puh. 050 4302198

cid:image001.jpg@01D17B86.50AE9D70cid:image002.png@01D17B86.50AE9D70   cid:image003.png@01D17B86.50AE9D70