Lapin Kellokas 2019

Lapin Kellokas 2019

Lapin Kellokas 2019

Tunnustuksen antaja: Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys r.y.

Tunnustuksen saaja: kehittämispäällikkö, YTT Asta Niskala

Tunnustuksen perustelut:

Asta Niskala on tehnyt pitkän ja merkittävän työuran lappilaisten sosiaalialan palveluiden kehittämisessä paikallisesti, maakunnallisesti sekä myös valtakunnallisena vaikuttajana. Hänen toimintaansa voi luonnehtia:

  • monipuolisena laajan sosiaalialan eri ulottuvuuksien osaajana – sosiaalityöntekijänä, palveluiden johtajana ja edistäjänä
  • sitkeänä palveluiden sisältöjen ja menetelmien kehittäjänä
  • palvelurakenteiden uudistajana
  • asiakkaiden osallisuuden ja aseman edistäjänä
  • elinikäisen oppimisen esimerkkihenkilönä – sosionomin yliopistollisesta tutkinnosta eteneminen maisteriksi ja tohtoriksi työn ohessa

Sosiaalialan osaaja – työura kattaa sosiaalialan palveluista niin vanhustenhuoltoa, kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa, päihdehuoltoa kuin mielenterveystyötä palveluista vastaavana johtajana sekä alan luottamustoimia. Tätä kokemusta hän on voinut hyödyntää laajasti pohjoisen Suomen hyväksi koko sosiaalialan kenttää edistäen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämispäällikkönä, osaamiskeskuksen toiminnan alusta saakka, lähes 20 vuotta. Osaaminen on kiteytynyt myös laajassa julkaisutoiminnassa, josta alan palveluiden kehittäminen hyötyy.

Palveluiden sisältöjen ja palvelurakenteiden uudistaja – psykososiaalisten palveluiden rakenteellinen integroiminen Kemijärvellä perustamalla Tutkimus- ja hoitokeskus, joka yhdisti perheneuvolan, päihdetyön ja mielenterveystyön palvelut samaan organisaatioon. Tämä tapahtui jo 1990-luvun alkuvuosina, eli jo vuosikymmeniä ennen nykyisin esillä olevaa puhetta palveluintegraatiosta. Sen lisäksi Asta Niskala on ollut keskeinen avainhenkilö Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa toteutetussa Kemijärven hyvinvointipalveluiden laajassa kehittämisprojektissa 1990 luvulla. Siinä esimerkiksi sosiaalitoimen, työvoimahallinnon ja Kelan palveluita nivottiin yhteen perustamalla organisaatioiden yhteinen yhteispalvelupiste. Se oli täysin uusi ja aikaansa edellä oleva palveluinnovaatio, josta tuli valtakunnallinen edellä kävijä. Esimerkiksi valtakunnallinen julkishallinnon yhteispalveluidea on kummunnut näistä paikallisten palveluiden ennakkoluulottomista kehittelyistä. Henkilökohtaisesti kehittämistyö on tunnustettu muun muassa erilaisten maakunnallisten ja valtakunnallisten työryhmien jäseneksi kutsumisen kautta.

Asiakkaiden osallisuuden ja aseman edistäjä – valtakunnallinen edellä kävijä sosiaalialan asiakkaiden nostamisessa yhteistyökumppaneiksi palveluissa. Toiminta laajeni asiakkaiden osallisuudesta ja aktiivisesta yhteistyöstä työntekijöiden kanssa kehittäjäasiakastoiminnaksi, jossa asiakkaat ovat voineet olla työntekijöiden kanssa tasavertaisesti mukana palveluiden uudistamistyössä.

Lappilaiset sosiaalityön asiakkaat ovat olleet kuultavina esimerkiksi sosiaalialan keskeisen lainsäädännön, sosiaalihuoltolain valmistelussa 2010-luvun alkupuolella siten, että sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelijat ovat tulleet Lappiin kuulemaan asiakkaiden näkemyksiä sekä asiakkaiden puheenvuoroina myös valtakunnallisissa kuulemistilaisuuksissa pääkaupungissa. Samoin asiakkaat ovat olleet suunnittelemassa sote-uudistuksen valmistelua maakuntaan – ja olleet ylipäänsä mukana sosiaalialan osaamiskeskuksen kaikessa kehittämistyössä.

Asta Niskalaa voi luonnehtia luovaksi ja ennakkoluulottomaksi uusien toimintamallien kehittäjäksi, edellä kävijäksi ja yhteistyösuhteiden rakentajaksi, joka on jo pitkään käytännössä toiminut näkyvästi Lapin sosiaalialan kellokkaana.

Tunnustus ojennetaan Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivillä luostolla 5.9.

 

Lisätietoja:
Mervi Kestilä, Toiminnanjohtaja
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
puh. 040 689 5910
mervi.kestila@lapinsote.fi