Kuntajärjestöyhteistyön kartoitus on valmistunut

Kuntajärjestöyhteistyön kartoitus on valmistunut

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Kartoitus toistettiin 2019 ja tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja tutkimukseen vastasi 19 Lapin 21 kunnasta. 

Kartoituksesta saatiin vastauksia mm. kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön organisoinnista, järjestöyhdyshenkilöiden määrästä Lapin kunnissa, kuntien järjestöille tarjoamista tiloista sekä avustuksista. 

Yhteenvetona tutkimuksesta voidaan todeta, että 11 kuntaan on nimetty yhdistys-/järjestöyhdyshenkilö, kun vuonna 2018 vastanneista kunnista 5:ssä oli nimetty yhdyshenkilö. Vuonna 2019 13 kunnassa on kirjallinen, hakijoiden käytettävissä oleva ohjeistus yhdistys- / järjestöavustuksista, 17 kunnassa yhdistyksien ja järjestöjen on mahdollista saada käyttöönsä kunnan toimitiloja; 11 maksutta. Vuonna 2019 peräti 18 kunnassa järjestettiin tapaamisia paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa, useimmiten kerran pari vuodessa. 15 lappilaista kuntaa hyödyntää järjestöjen tuottamaa ja esiintuomaa hyvinvointitietoa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa. 

Kehittämisen kohteina mainittiin yhteistyön kehittämisen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen. Kuntien välillä on kirjavia käytänteitä, joten toivottu organisoidumpi tapa parantaa niin tiedonsaantia kuin levittää hyvien käytänteiden hyödyntämistä, mikä puolestaan edesauttaa mm. järjestöjen tekemien avustushakemusten vertailukelpoisuutta kunnassa keskenään. 

Kunnissa nousi edelleen toive resurssien saamiseksi tähän tärkeään yhteistyöhön. Yhteistyön ei koeta kehittyvän, jos tehtävää hoidetaan ns. oman työn ohella. Kuntiin nimetyt yhdistys- /järjestöyhdyshenkilöt toisivat tähän tilanteeseen kaivatun ratkaisun. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kunnissa nähdään yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa tärkeänä ja hyödyllisenä. Toisiko nimetty yhdistys- tai järjestökoordinaattori kustannuksen sijaan hyötyä kunnalle sen verran, että tähän resurssiin kannattaisi panostaa? Tässä asiassa järjestöjen aktiivisuuden lisääminen on myös kannatettavaa. Kunnissa kaivataan myös lisää tietoa siitä, miten asiat on hoidettu hyvin muissa kunnissa. 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä- hanke kuuluu kolmevuotiseen sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100-v juhlavuoden avustusohjelmaan Järjestöt 2.0 mukana muutoksessa ja on yksi 18 maakunnallisista hankkeista. 

Katso kartoituksen yhteenveto: Kuntajärjestöyhteistyö 2019