Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta – maakunnan järjestöjen yhteinen ääni

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja lisätään osallisuutta maakunnallisessa ohjelmatyössä.Maakunnan järjestöjen yhteisenä äänenä toimii luontevasti maakunnallinen järjestöneuvottelukunta tai vastaava yhteistyörakenne. 

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta perustettiin järjestöjen omasta aloitteesta vuonna 2012. Lapin liitto antoi neuvottelukunnalle pysyvän toimintarakenteen. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle. Tehtävänsä saavuttamiseksi neuvottelukunta:  

  • tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi  
  • toimii lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa  
  • toimii kansalaisten äänen kanavana maakuntaan  
  • edistää järjestöjen sekä keskinäistä että järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä  
  • syventää järjestöjen, kuntien ja maakunnan välistä yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä tukemalla järjestöjen tiivistä integroitumista hyvinvointiohjelmatyöhön  
  • toimii järjestöjen ja alueviranomaisten yhteistyöelimenä  
  • antaa lausuntoja ja nimeää järjestöedustajia maakunnallisiin työryhmiin  
  • vastaa maakunnallisen järjestöstrategian toteuttamisesta, toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta ja päivittämisestä  
  • Myöntää vuosittain Tehemä pois -vapaaehtoisteon palkinnon  
  • organisoi maakunnallisen järjestöfoorumin yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa  

Järjestökenttä esittää ja Lapin liiton hallitus valitsee neuvottelukunnan jäsenet eri järjestötoimialoilta siten, että ne edustavat mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti lappilaista järjestökenttääNeuvottelukunnan työrukkasena toimii jäsenistä nimetty työvaliokunta, joka valmistelee neuvottelukunnan kokoukset, tilaisuudet ja neuvottelukunnan antamat lausunnot. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Lapin liiton viraston edustaja.  

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta toimii Lapin järjestöjen äänitorvena ja toiminnan edistäjänä. Lapin järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön edistämiseksi neuvottelukunta on laatimassa kunnille järjestöyhteistyön suositusta. Sen avulla halutaan tukea Lapin kuntien järjestöyhteistyötä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Viime vuosina on otettu myös kantaa muun muassa esteettömyyden huomioimiseksi ja järjestöneuvottelukunnan aseman virallistamiseksi uudessa maakunnassa. Neuvottelukunta on aktiivisesti osallistunut sote-uudistuksen valmisteluun. 

Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan alaisuudessa toimivat verkostot

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on yhteydessä paikallisiin ja seudullisiin järjestöyhteistyörakenteisiin. Tällä hetkellä Lapissa toimii paikallisia järjestökeskuksia Rovaniemellä, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kemissä, sekä yksi alueellinen järjestöneuvottelukunta, Meri-Lapin järjestöneuvottelukuntaMeri-Lapin järjestöneuvottelukunnalla on nimetty edustaja maakunnallisessa neuvottelukunnassa. Maakunnallisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsutaan alueellisen neuvottelukunnan kokouksiin.  Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokousasiakirjat toimitetaan myös maakunnallisen neuvottelukunnan Lapin liiton edustajalle ja sihteerille. Tärkeää on, että tieto kulkee paikallisten, seudullisten ja maakunnallisen neuvottelukuntien välillä ja järjestöstrategioita tehdään yhteistyössä ja yhteen sovittaen. 

Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on pitää toimintansa mahdollisimman avoimena. Järjestöt voivat osallistua neuvottelukunnan toimintaan yhteistyöverkostojen kautta. Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan alaisuuteen perustettiin järjestöjen strategiatyön pohjalta vuonna 2014 kolme teemallista verkostoa viemään eteenpäin järjestöjen määrittelemiä järjestöstrategian tavoitteita.  

Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan kokouksista kirjoitetaan pöytäkirja, joka julkaistaan Lapin liiton verkkosivulla ja lappilaiset.fi –verkkopalvelussa. Kokouksista kirjoitetaan myös tiedote, joka jaetaan järjestöneuvottelukunnan jäsenten kautta muulle järjestökentälle.  Neuvottelukunnan toiminnasta tiedotetaan lisäksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä LASTU -Lapin järjestötoiminnan uutiskirjeessäTiedon jakamisessa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa.  

Järjestöneuvottelukunnan jäsenten lisäksi muilla järjestöillä ja järjestöjen yhteistyökumppaneilla on oikeus ehdottaa ja tuoda asioita maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan käsiteltäväksi. Kokouksia voidaan myös teemoittaa ja kutsua teemakohtaisesti eri tahoja mukaan kokouksiin. Tiedon lisääminen järjestöjen ja maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toiminnasta on tarpeellista ja siksi on hyvä kutsua säännöllisesti eri tahojen edustajia mukaan kokouksiin.Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on eri toimijoiden yhteinen järjestötoiminnan edistämisen toimintarakenne. 

Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan jäseniä syksyllä 2019

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa. 

Lue lisää Lapin maakunnallisesta järjestöneuvottelukunnasta https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/maakunnallinen-jarjestoneuvottelukunta/ 

Järjestöt 2.0 -hankeverkoston kuvannut järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenteen toimintamallin Innokylään, johon pääset tutustumaan tästä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestojen-ja-maakunnan-yhteistyorakenne 

 

Järjestökehittäjä Tanja Sälevä, Lapin sosiaali– ja terveysturvayhdistysry, Järjestötmuutokseenyhteistyössä -hanke 

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, verkostoyhteistyö, vaikuttaminen,