Kannanotto rahoituksen turvaamiseksi järjestötoimintaan

 

Lapin maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryh­mä ja Lapin järjestöneuvottelukunta ovat huolestuneita järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja pitävät tärkeänä sitä, että veikkauksen tuottojen merkittävä lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista.

Lapissa on tehty määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä­mis­­­työssä. Lapissa toimii järjestöneuvottelukunta, jonka kautta tehdään yhteistyötä maakun­nan kehittämisessä. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa järjestötyö on huomioitu vahvasti lappi­laisten hyvinvointia ja turvallisuutta vahvistavana toimintana. Koko Lapin kattavassa turvallisuus­suunnitel­massa järjestöillä on vahva rooli.  Yhteistyössä ollaan valmistelemassa hyvin­voin­ti­ohjelmalle ja turvalli­suus­suunnitelmalle yhteistä toimeenpanosuunnitelmaa, jolla tuetaan maakunnan ja kuntien hyvin­vointi- ja turvallisuustyötä. Järjestöavustusten merkittävä lasku vaarantaisi rakennetun yhteistyön järjestöjen osalta ja pahimmassa tapauksessa siirtäisi merkit­tävästi kustannuksia korjaavaan työhön kunnille.

Jos rahapelituottojen tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin laskee noin 300 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osalta alenema olisi 33 %, 127 miljoonaa euroa. Leikkaukset koskettavat myös muuta järjestötoimintaa sotejärjestöjen lisäksi. Kolmanneksen lasku tuen laskemisessa merkitsisi Lapissa mm.

  • Järjestötyö on organisoitu vahvasti maakunnan, kuntien ja sote-keskuksen kehittämis­toimin­taan, merkittävä resurssien vähentäminen vie pohjaa yhteistyöltä.
  • Heikoimmassa asemassa ja haavoittuvissa olosuhteissa elävien ihmisten avun saanti viivästyy ja ongelmat pahenevat, korjaavan työn tarve kasvaa.
  • Matalan kynnyksen palvelut esim. kohtaamispaikka-, kriisi-, mielenterveys- ja päihde­palve­lut rapautuvat ja paine siirtyy julkiselle puolelle.
  • Suuri osa vapaaehtoisista 55 % on itse ollut asiakkaana ja siirtynyt vapaaehtoisiksi. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan toiminnan organisointiin tukea ja resursseja.
  • Hyvinvoinnin edistämistyössä keskeisinä toimijoina ovat järjestöt
  • Erityisesti Lapissa, jossa julkinen palveluverkko on harva järjestöjen elinvoima ja toiminta on välttämätöntä. Kokonaisuutena Lappilaisten hyvinvointi vaarantuu ja turvallisuusriskit kasvavat ilman järjestöjen vahvaa panostusta hyvinvointityöhön

 

Rovaniemellä 2.9.2020

Anita Ruokamo                                                             Hilkka Halonen
Lapin maakunnallisen                                                 Lapin maakunnan
hyvinvoinnin seurantaryhmä                                     järjestöneuvottelukunta
Lapin liitto                                                                     Lapin liitto

Kannanotto rahoituksen turvaamiseksi järjestötoimintaan 9-2020.pdf