Järjestöneuvottelukunnan syyskuun kokouksessa puheenaiheina Järjestöjen etäpalvelut käyttöön, JOKOS – Työtä ja ja hyvinvointia kylissa ja Arctic Sport-hankkeet

 

Järjestökehittäjät Henna Romppainen ja Jenny Lundman kävivät esittelemässä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeen. Rovaniemen Neuvokkaan Liisa Väänänen esitteli JOKOS-hankkeen. Ehdotettiin, että hankkeessa mietittäisiin koottavan järjestötyöllistämisen verkoston rakennetta ja vastuualueita. Pirkko Sivonen esitteli Arctic Sport –verkoston, jossa on mukana monia hankkeita.

Seuraavaksi järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen kertoi sote-uudistushankkeesta käydyt neuvottelut Sosten ja STEA:n kanssa. Keväällä perustettu maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta päätti hakea STEA:lta rahoitusta, jolla palkataan neljä työntekijää Soste ry:hyn ja kahdeksan työntekijää maakuntiin. Tarkoituksena on saada maakunnat paremmin mukaan sote-uudistukseen vaikuttamiseen ja tukemisprosessiin. Lappiin sijoitettavan työntekijän toimialueena olisi Pohjois-Suomen Erva-alue eli Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Työntekijän tehtävänä tukea maakunnissa toimivien järjestöjen osallisuutta sote-uudistuksessa. Henkilötyövuosia saatetaan kuitenkin karsia.

THL:n aluekoordinaattori Juha Fränti kertoi, että Lapin sote-rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeille on nimetty hankepäälliköiksi Mauri Posio ja Rea Karanta. Ministeriön sote-uudistuskiertueet on tehty ministeri Krista Kiurun johdolla. Fränti kehotti järjestöjä aktiivisuuteen. Hän ei usko järjestöjen roolin heikkenevän uudistuvassa sotessa, mutta rahoitus on silti järjestettävä, esimerkiksi hankerahoituksella. Digi- ja ICT-hankkeiden on integroiduttava kansallisiin tietojärjestelmiin, sillä valtio ei rahoita hankkeita, jos tämä ei tapahdu. Järjestöjen toiminta ja yhteistyön paikat sote-uudistuksessa on tehtävä näkyviksi. Järjestöneuvottelukunnan kannattaa yrittää saada järjestöedustaja ohjausryhmän lisäksi myös projektiryhmään. Myös uuden hanketyöntekijän olisi hyvä olla mukana työskentelyssä. Fränti suositteli, että ”Erva-alueen” työntekijän panos jaettaisiin 25%:n panoksella jokaiseen maakuntaan. Lisärahoitusta saadaan SOTE-keskusohjelman kautta. Ministeriöön tehtiin kirjelmä järjestörahoituksen järjestämisestä.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenneuudistusta ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeita kuntien yhteisen päätöksen mukaisesti. Molemmille hankkeille nimetään yhteinen ohjausryhmä, johon järjestöneuvottelukuntaa pyydetään nimeämään varsinainen jäsen ja varajäsen. Neuvottelukunta päätti ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Kairakaria (Lapin ensi- ja turvakoti ry) ja varajäseneksi Annemari Kalliota (Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry).

Pirjo Kairakari on järjestöneuvottelukunnan edustaja Lapin maakunnallisessa hyvinvoinnin edistämisen seurantaryhmässä. Ryhmän kokouksessa käsiteltiin Lapin hyvinvointi ja turvallisuusohjelman toimeenpanosuunnitelman nuoret ja nuoret aikuiset sekä työikäiset osakokonaisuuksia. Seurantaryhmällä on huoli järjestöjen toimintaedellytyksistä Veikkauksen tulojen huomattavasta laskusta johtuen. Se laati kannanoton rahoituksen turvaamiseksi järjestötoimintaan ja toimitettavaksi keskeisille ministereille, oppositiopuolueiden puheen-johtajille ja Lapin kansanedustajille. Järjestöneuvottelukunta yhtyi kannanottoon.

Järjestöfoorumin ohjelma lähetettiin sähköpostilla kommenteille. Päätettiin myös, että tämän vuoden foorumi järjestetään yksipäiväisenä. Ritva Kauhanen esitteli toimeenpanopohjan, diat liitteenä, tämän vuoden loppuun mennessä valmis.
Seuraavana aiheena oli muut järjestöpuheenvuorot: ajankohtaiset kuulumiset eri järjestöistä ja järjestökeskuksista. Aika loppui kesken, joten ei pidetty muita puheenvuoroja Sote-järjestöjen työ elintärkeää – budjettiesityksen leikkaus veisi toiminnalta pohjan Järjestöt sote-uudistuksen alueellisessa valmistelussa.

Seuraava kokous päätettiin pitää 14.10.2020 klo 12.00 – 15.00. Kokous päättyi klo 15:13

Kokousasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa: https://www.lappilaiset.fi/10-kokous-pk-2-9-2020/