Ajankohtaista Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa tällä hetkellä agendalla valtakunnallisesti on lakien hyväksyminen. Valmistelua jatketaan Lapissa siitä huolimatta, että tilanne on edelleen epävarma. Lapin maakunnan osalta valmistelussa ovat konsernirakenteen jatkovalmistelu, liikelaitoksen valmistelun käynnistyminen sekä maakuntastrategian pohjan luominen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan lait menevät suureen saliin maaliskuun alussa. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketteihin liittyviä kuulemisia jatkettiin perustuslakivaliokunnassa tammi-helmikuussa ja lausunto valmistui vasta viime viikon lopulla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta tarvitsee vielä aikansa lakipaketin käsittelyyn ja tavoite on, että lakipaketti saadaan eduskuntakäsittelyyn maaliskuun alussa. Lue lisää muutosjohtajan ajankohtaiskatsauksesta https://lapinmaakunta.fi/article/muutosjohtajan-terveiset-henkilostolle-lapissa/. Elämme siis hyvin kriittisiä aikoja sen suhteen, ehtiikö sote toteutua tällä hallituskaudella.

Lapin maakunnan konsernirakenteen jatkovalmistelu etenee ja lähtee seuraavaksi lausuttavaksi. Sote-järjestämisen toiminnon valmistelu käynnistetään nyt, kun liikelaitoksen valmistelun esisuunnitelma on tehty ja hyväksytty. Tavoitteellinen aikataulu oli, että poliittista päätöksentekoa edellyttävät asiat on alustavasti tunnistettu, toimintoihin sijoittuvat tehtävät tarkennettu ja esitykset tehtävien seuraavan tason organisoinnista tehty tammikuun loppuun mennessä. Konsernirakenteen jatkovalmistelusta löytyy lisätietoa tammikuun alussa julkaistusta blogitekstistä. Valmistelun II vaiheen tuotos lähtee lausuntokierrokselle viime kesän tapaan esimerkiksi yhteistoimintaelimille.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa käynnistetään liikelaitoksen valmistelu välittömästi lainsäädännön etenemisen varmistuttua. Tämänhetkisen aikataulun mukaan maakunnat aloittavat 1.1.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuotantovastuu on hallituksen esityksen mukaan tarkoitus antaa liikelaitoksille. Lapissa on linjattu, että molemmat toiminnot tulisivat samaan liikelaitokseen. Tulevan liikelaitoksen valmistelutehtävät on listattu. Lisäksi on tehty alustavaa hahmotelmaa projektisuunnitelmasta, sen eri vaiheista ja aikatauluista. Liikelaitoksen valmistelun johtamiseen ja projektihallintaan palkataan vuodeksi 2019 projektipäällikkö.

Rovaniemellä järjestettiin ensimmäinen maakuntastrategiatyöpaja 9.1.2019. Jämy-hankkeen työntekijät olivat myös mukana järjestöjen edustajina. Päivän aikana puhuttiin maakunnan elinvoimasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä osana maakuntastrategiaa. Työpajoissa ideoitiin ja luotiin visioita maakuntastrategian pohjaksi. Strategiatyöpajojen tavoitteena on luoda pohjaa tulevan maakuntalain 35 § mukaiselle maakuntastrategialle, joka linjaa maakunnan pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntastrategian esivalmistelua tehdään Lapissa kolmessa strategiatyöpajassa. Ensimmäinen työpaja oli 9.1.2019, toinen työpaja oli suunniteltu 27.2.2019 ja kolmas 27.3.2019. Mutta ainakin helmikuun strategiatyöpajaa siirrettiin, kunnes asiat eduskunnassa etenevät. Muutosjohtaja lupaili kutsua myös järjestöjä mukaan seuraaviin strategiatyöpajoihin.

Lapin maakunnan tietoteknistä perusympäristöä aletaan rakentaa ja testata. Neuvotteluja yhteistyöstä jatketaan Pohjois-Suomen kuntien omistaman LapIT Oy:n kanssa. Alkuvaiheessa infran käyttäjiä ovat maakunnan valmistelussa mukana olevat. Myöhemmin kapasiteettia laajennetaan niin, että infra saadaan koko Lapin maakunnan henkilöstön käyttöön. Projektin tavoitteena on määritellä ja luoda edellytykset maakunnan toimivalle tietotekniselle ympäristölle. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteistyömalli maakunnan ja organisaation sisäisen yksikön (in house -toimijan) kesken palvelutuotannon tueksi. Projektin aikana myös testataan infraympäristöä ennen kuin se laajennetaan koko maakunnan ympäristöksi. Samalla saadaan tietoa siitä, millainen työmäärä ja kustannustaso tulee olemaan, kun infraympäristö laajennetaan koko maakunnan käyttöön.

Lisäksi alkuvuoden aikana on arvioitu nykyisten valmisteluryhmien tarvetta, tehtäviä ja kokoonpanoa sekä tehdään arvioinnin perusteella tarpeen mukaisia muutoksia siirryttäessä väliaikaishallinnon vaiheeseen. Tähän liittyen nykyisten valmisteluryhmien jäsenille on tehty kysely, jossa kartoitetaan heidän näkemyksiä ryhmien toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Ajankohtaisimmat kuulumiset Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelusta löydät www.lapinmaakunta.fi

Järjestöjen näkökulmasta maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa ajankohtaisia asioita ovat mm. paremmat mahdollisuudet jatkossa osallistua sote-valmisteluun sekä STM:n selvityshenkilö Tuija Braxin raportista nousseiden esitysten työstäminen.

Sote-valmisteluun perustettiin keväällä asiantuntijatyöryhmät palveluryhmittäin, joihin nimettiin myös järjestöjäseniä. Kokosimme järjestöjäsenille tukiryhmiä kaikista halukkaista järjestötoimijoista. Kukin järjestöjäsen on käyttänyt tukiryhmänsä näkemyksiä ja apua oman työnsä tueksi haluamallaan tavalla. Tämä järjestelmä ei ole kuitenkaan toiminut parhaalla mahdollisella tavalla ja kaikkien tukiryhmien kanssa yhteistyö ei ole päässyt juuri alkua pidemmälle eikä järjestökentän ääni ole kaikilta osin päässyt kantautumaan sote-valmisteluun saakka riittävästi. Siksi olemmekin pienellä työryhmällä (valmistelijoita ja jämy-hankkeen työntekijä) parhaillaan pohtimassa parempia tapoja, joilla järjestöt pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan valmistelussa oleviin asioihin. Samalla olemme myös pohtineet kokemuksellisen asiantuntijuuden mukaan tuomista valmisteluun ja myös  siitä on lähdössä esitykset eteenpäin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Lokakuussa 2018 Lapin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle tuotiin tiedoksi sote-kehittämisen kokonaissuunnitelma (KEHIKKO), joka on konkreettinen tuotos vuoden aikana tehdystä sote-valmistelun työstä. Tätä asiakirjaa on työstetty sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmissä ja myös järjestöjen näkökulmasta sieltä on muutamia asioita löydettävissä. Tutustu Kehikkoon https://lapinsotesavotta.fi/lapinmaakunta/wp-content/uploads/sites/3/kehikko.pdf  ja jos haluat kommentoida/ottaa kantaa, tee se laittamalla sähköpostia 15.3.2019 mennessä.

Hyte-valmistelua on pääasiassa tehty sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmissä. Työryhmät ovat saaneet jo kesällä toimeksiannon, mitä asioita tulisi valmistella. Toimeksiannossa on myös järjestöjä koskevia osioita, joita mahdollisesti joissakin asiantuntijatyöryhmissä on jo sivuttu. Tarpeellista on kuitenkin järjestää aiheeseen liittyen vielä erillinen tilaisuus, jossa järjestöt pääsevät osallistumaan työskentelyyn. Alustavasti tätä työskentelyä on suunniteltu toteutettavaksi Järjestöfoorumissa 18.5.2019. Tehtävänä on kuvata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin ja toimintoihin liittyviä yhteistyörakenteita eri asiakasryhmien tarpeiden osalta, joita tällä hetkellä on olemassa ja  miten ne tällä hetkellä toteutuvat sekä millaisia hyviä käytäntöjä niistä on tunnistettavissa. Tiedotamme tilaisuudesta erikseen, kunhan aikataulut ja tehtävä tarkentuvat.

Muutama sananen järjestöjen digiosaamisen kehittämisestä. Hankkeen toinen päätavoite on tukea järjestöjen digiosaamisen kehittämistä sekä mahdollistaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan digipalveluiden suunnittelussa ja kehitystyössä.

Lapin Järjestödigiverkosto aloittaa toimintansa. Järjestöjen digiosaamisen kehittämiseen pureuduttiin viime vuoden joulukuussa järjestetyssä ”Järjestöt maakunnan kumppanina” järjestötoiminnan tulevaisuus -foorumissa. Tuon päivän työpajakeskusteluissa nousi esille järjestöjen verkostoitumisen tärkeys yhdistyksien ja toimijoiden digiosaamisen kehittämiseksi yhteisillä teemoilla. Ajatus järjestöjen yhteisestä foorumista Lapin järjestökentän digitalisaatioon, teknologiaan liittyvän tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä yhteisten koulutustapahtumien jakaminen myös harvaan asutuille alueille koettiin tärkeäksi. Lapin järjestödigiverkosto on nyt aloittanut toimintansa. Aloitimme pienin askelin pienimuotoisella tapaamisella helmikuun alussa keskustelemalla muutaman toimijan kanssa teemoista, jotka auttaisivat muodostamaan järjestödigiverkoston.

Koulutustarpeista tärkeimpinä teemoina nousivat esiin etäyhteystekniikan käyttö- ja opastus, äly- ja mobiililaitteiden peruskäyttö sekä myös kiinnostus osallistua muiden järjestöjen ja yhdistyksien järjestämiin koulutustapahtumiin, jotka voivat hyödyttää esimerkiksi oman yhdistystoiminnan kehittämistä. Lapin järjestödigiverkosto kutsuu yhdistyksien toimihenkilöt, järjestöjen alueelliset ja maakunnalliset työntekijät ja toimijat jo olemassa olevien verkostojensa kautta tapahtuvan koulutustarjonnan avulla tähän avoimeen verkostoon. Verkoston kautta mahdollistetaan digitalisaatioon liittyvien koulutusten leviämisen laajasti, hyödynnetään etäyhteyksiä sekä mahdollistetaan koulutuksien järjestäminen yhteistyössä ja kustannustehokkaasti. Jos yhdistykselläsi on jo tulossa tai suunnitteilla järjestää digitalisaatioon liittyvää koulutusta ja haluat jakaa sen muiden järjestöjen ja yhdistyksien käyttöön; ota yhteyttä!

Järjestöt muutokseen yhteistyössä –hankkeen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan sisältyy paljon, joista alla muutama lyhyesti esiteltynä:

Yhdistyksen vuoden 2019 yksi tärkeimmistä tavoitteista on tehdä Lapin alueen kuntiin kuntakierrokset, joissa tavoitteena on luoda Lapin kunta-järjestöyhteistyön toimintamalli. Kannustamme yhteistyöasiakirjojen tekoon ja kunnan järjestöyhdyshenkilön nimeämiseen.

Syksyllä lähetämme seurantakyselyn kunta-järjestöyhteistyöstä vastaaville tai jo nimetyille kuntien järjestöyhdyshenkilöille.

Yhteistyörakenteiden luomista maakunta-kunta-järjestöt tasolla jatketaan sekä tuetaan järjestöjen välisiä verkostoja, selkeytetään verkostojen tavoitteita ja pyritään poistamaan päällekkäisyydet.  Joulukuussa järjestämme perinteisesti Järjestötoiminnan tulevaisuus -foorumin, jossa teemana tänä vuonna kunta-järjestöyhteistyö.

Kokemuksellisen asiantuntijuuden roolin ja aseman vahvistamista kehitetään jatkuvasti. Tähän liittyen mm. koulutetaan yhteistyössä kehittäjäasiakkaita mukaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja luodaan mahdollisuuksia toimijoille päästä mukaan palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Jatkuva vuoropuhelu vaikuttamistoimielimien kanssa on myös vuoden 2019 toiminnassa tavoitteena.

Maakunnan verkkopalvelun kehittämiseen osallistuminen ja lappilaiset.fi-verkkopalvelun kehittäminen maakunnan verkkopalvelukokonaisuuteen jatkuu vuoden 2019 aikana.

Lähetämme jatkossakin uutiskirjeitä järjestöille ja viranomaisille ja luomme esimerkiksi somejulkaisujen kautta tilaisuuksia järjestöjen esilletuomiseksi ja vuoropuhelun aktivoimiseksi. Vinkkaa siis järjestökaverillesi uutiskirjeen tilaamisesta ja yhdistyksemme seuraamisesta somessa.

Lapin kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön kartoitus on valmistunut. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteenvedon kartoituksesta löydät täältä. Tänä vuonna yhdistyksemme jalkautuu maakuntaan ja vierailee jokaisella paikkakunnalla tavaten kuntajohtoa ja päättäjiä sekä järjestäen yhteisiä tilaisuuksia paikkakunnan yhdistyksille ja kunnan toimijoille.Muokattu viimeksi: 11.09.2020