Hankkeet


ONKI-hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää sekä vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä lisätä nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä tehdä asennekasvatusta avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen juurruttaa matalankynnyksen kohtauspaikka Kuusamoon ja Lue lisää…


Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa vapaaehtoinen toimii varhaisen vuorovaikutuksen varassa kommunikoivan kehitysvammaisen henkilön vapaa-ajan kaverina. Tavoitteena on, että kehitysvammainen henkilö saa aktiivisuutta ja uusia ideoita oman vapaa-ajan viettoon. Hanke on STEA:n rahoittama ja se toteutuu pääkaupunkiseudulla. Hanke on osa Lue lisää…


Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tavoitteena on tukea lappilaista vanhemmuutta perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa toisinaan haastavaksi. Ryhmissä opetellaan tunnistamaan haastavia tilanteita ja yhdessä keskustellen löydetään niihin positiivisia toimintatapoja. Lue lisää…


Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä mieli ry/Kuopion kriisikeskus Pohjois-Savon maaseutuyrittäjiin, maaseudun asukkaisiin ja heidän lähiverkostoihin keskittyvä hanke tuottaa tietoa, neuvontaa ja tukea mielen hyvinvointiin. Hankkeen aikana: – selvitetään esteitä, jotka liittyvät avunhakemiseen mielen kriisiytyessä ja helpotetaan avunhakemista. – ohjataan tunnistamaan oman elämän Lue lisää…


Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! -hanke 2018-2020 Vuolle Setlementti ry:n Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää löytävän työn toimintavavalla ikääntyvien osallisuutta, lievittää yksinäisyyttä ja tukea omien voimavarojen löytymistä. Löytävän työn toimintatavassa jalkaudutaan ihmisten pariin sekä Lue lisää…


EJY:n Iloa arkeen -hanke (2017-2020) kehittää uudenlaista voimavaroja lisäävää toimintatapaa pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyvyn  vahvistamiseksi. Ryhmätoiminta edistää ryhmäläisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Hankkeen iloisella ja innostavalla ryhmätoiminnalla vahvistetaan ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, edistämällä terveellistä elämäntapaa Lue lisää…


Joensuun 4H –yhdistyksen Virkeyttä Vihreästä –hanke on luontopainotteisen kuntouttavan toiminta-muodon kehittämishanke. Hankkeessa hyödynnetään Green Care –toimintamallia, jossa luonnon omien hyvinvointivaikutusten ja toimintamahdollisuuksien avulla tavoitellaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn lisääntymistä. Tarjoamme monipuolista kuntouttavaa harrastustoimintaa yksilöille ja ryhmille. Toiminnan myötä tutustumme kaupunkiviljelyyn Lue lisää…


Moi-hankkeessa edistämme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä. Maahanmuuttajien osallisuus maahanmuuttajaraadin valmistelu uuteen maakuntaan paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit Järjestöjen monikulttuurisuustyö Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE Lieksan, Kontiolahden jne. Lue lisää…


Yhteensä: 97