Sote kaatui, me ei! – Yhdessä eteenpäin

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi Suomen hallituksen eroon 8. maaliskuuta 2019. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oli turvata kaikille suomalaisille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa tehty työ paketoitiin hyödynnettäväksi kunnissa ja kuntayhtymissä sekä seuraavaa uudistusta valmistelevalle ryhmälle ja koottiin lapinmaakunta.fi -sivustolle.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen ensisijaisena tehtävänä oli mahdollistaa järjestöjen osallistuminen Lapin uudistuksen valmisteluun sekä luoda järjestöjen yhteistyörakenne Lapin maakuntaan. Myös järjestöjen osallistumisesta maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun on tehty loppuraportti ja se on luettavissa täällä https://www.lappilaiset.fi/2019/04/02/loppuraportti-jarjestojen-osallistumisesta-lapin-maakunta-ja-soteuudistuksessa/

Lapin maakunnallinen Järjestöneuvottelukunta nimesi viime vuoden lopulla keskuudestaan työrukkasen pohtimaan selvityshenkilö Tuija Braxin raportin pohjalta esityksiä valmistelijoille ja tuleville päättäjille. Työrukkanen kokoontui vielä kerran uudistuksen kaatumisen jälkeen ja sopi, että jatketaan niiden asioiden edistämistä, joita pystytään eli järjestöyhdyshenkilöt kuntiin, paikallinen järjestöjen yhteistyörakenne kuntiin, yhteistyön tiivistäminen Lape-verkostoon sekä yhteistyö sairaanhoitopiirien suuntaan.

Myös 2.0 -hankeverkosto kokosi valmistelussa syntyneen tiedon evästykseksi uudelle hallitukselle. Tavoitteena oli koota yhteinen näkemys tulevalle hallitukselle, mitä asioita järjestöjen näkökulmasta tulisi ottaa huomioon, kun uudistusta aletaan valmistella jälleen. Työskentelyä on tehty viidessä eri teemaryhmässä:

 • Rahoituksen turvaaminen
 • Jokaisella sote-maakunnalla oltava yhteisesti sovitut käytännöt ja perusteet avustamiselle
 • Järjestöjen asema
 • Yleishyödyllisen toiminnan ja palveluntuotannon erottaminen
 • Järjestöjen toimintaedellytykset ja tilat
 • Kunnat & maakunnat edistävät hyvinvointia tarjoamalla tiloja yhteiseen käyttöön
 • Järjestökoordinaattorit jokaiseen kuntaan
 • Nimetään ja työaika & tehtävät määritellään, koordinoitu yhdyshenkilöiden verkosto
 • Sote-hyte –integraatio (yhdyspinnat)
 • Tulevaisuuden sote-palvelurakenneuudistus tarvitsee järjestöjen hyte-työtä ja tiedolla johtamista

Hanke jatkuu, painopisteet muuttuu

Hankkeessamme on maakunta- ja sote-uudistuksen lisäksi ollut paljon muitakin tavoitteita, joiden eteen työskentely jatkuu edelleen. Nyt siirrämme painopistettä yhteistyön edistämiseen muissa rakenteissa. Pysy siis mukana rakenteiden kehittämisessä jatkossakin. Seuraavassa lyhyesti toimintamme uudet painopisteet:

 • Järjestö-kuntayhteistyö
  • Kuntakierros ja järjestöt hyvinvointikertomuksiin pilotit Ranua ja Rovaniemi
 • Paikallisten järjestö-yhteistyörakenteiden muodostaminen
 • Järjestölähtöisen kokemuksellisen asiantuntijuuden roolin ja aseman vahvistaminen
  • Soterakenteissa ja kunnissa, hyödynnetään kokemustieto palvelujen suunnittelussa, järjestämisessä ja kehittämisessä
 • Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toiminnan tukeminen ja kehittäminen
  • Dokumentoidaan toimintakäytännöt
  • Maakunnallisen järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivitys
 • Järjestöverkostojen ja muun työryhmätyöskentelyn toiminnan selkeytys ja tehostaminen
  • substanssialueittain tai seutukunnittain
 • Uudenlaisten digitaalisten tapojen ja ratkaisujen kokeilu sekä yhteistyö
  • Järjestöjen ja asukasosallisuuden lisääminen keskiössä
  • Järjestetään koulutusta ja viestitään alueella järjestettävistä koulutuksista
  • Tuetaan järjestöjä digitalisaation hyödyntämisessä, jolla tuetaan laajemmin arjen sujumista sekä vahvistetaan osallisuuden tunnetta digitaalisten palvelujen ja sovellusten käytössä
  • Digiallianssi
  • Saavutettavuus-direktiivin mukanaan tuomat koulutustarpeet
  • Pilotit ja projektit Lapissa, yhteistyössä mukana
 • High Five – hyvinvointia Itä-Lappiin – hankkeeseen, Social Prescribing –pilotointiin osallistuminen
 • Yhteistyövalmiuksien luominen järjestöille
  • Sotepalveluiden järjestäjien ja tuottajien kanssa
  • Tiedonvälityksellä, kouluttamalla, vaikuttamisen paikkoja järjestämällä
  • Monikulttuurisuus järjestöissä – kutsuttu koolle monikulttuurisuuden parissa toimivia tahoja keskustelemaan yhdessä toteutettavasta koulutuksesta, jonka tavoitteena on avartaa järjestötoimijoiden ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja kulttuurisensitiivisyydestä, jotta ihan tavalliseen järjestötoimintaan otettaisiin helpommin mukaan myös maahanmuuttajia.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui helmikuun lopussa

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen ohjausryhmä kokoontui viimeksi helmikuun lopulla. Ohjausryhmässä käsiteltiin teemaa Tuhansien verkostojen Lappi. Pohjustuksena jokainen osallistuja sai kirjata omat verkostot, mihin kuuluu ja minkä verkoston piirissä toimii. Sen jälkeen pohdittiin verkostojen määrää, mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteisiä toimintoja. Lisäksi pohdittiin unelmien verkostokarttaa ja päädyttiin ajatukseen kokemuksellisen asiantuntijuuden- verkostosta yhtenä hyvänä toimintatapana, jossa on yhteinen asia, mikä yhdistää kaikkia järjestöjä. Alla ohjausryhmässä syntyneitä ajatuksia liittyen unelmien Lapin järjestöverkostokarttaan:

 • Asian, yhteyden kautta
 • Toiminnan kautta funktion löytäminen
 • Muut järjestökentällä olevat non-sote-yhdistykset
 • Reunaehdot verkostossa toimimiselle
 • Kaikissa verkostoissa ei tarvitse olla
 • Verkoston jatkumo ja pysyvät rakenteet
 • Verkostojen yhdistäminen
 • hyvinvoinnin ja terveyden ympärille on hyvä verkostoitua, koskee kaikkia järjestösektoreita
 • megatrendien kautta
 • avoin vai kohdennettu verkosto vai molemmat
 • olemassa olevien verkostojen kartoitus, info niistä à vaikutettavuus, jääkö väliin tippujia

Lisää voit lukea ohjausryhmän muistioista hankkeemme kotisivulta.


High five – yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

Itä-Lapin kuntayhtymä on saanut ESR-hankeavustuksen High five – yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin hankkeeseen alkaen 01.09.2019, jossa toimintalinja nro 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, sekä erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Jämy on vahvassa yhteistyössä kuntayhtymän sekä hankkeen kanssa ja osallistuu hankkeen toteuttamiseen yhteistyökumppanina.

Hankkeen päämääränä on heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään alueen yhteistä osallisuuskoordinaattori-toimintamallia, jossa koordinaattori toimii verkostojen rakentajana, yhteistyön sparraajana ja käytännön toimenpiteiden edistäjinä kunnissa. Hankkeessa tehostetaan hyvinvointityön resurssien käyttöä, vahvistamalla olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamista ja käyttöönottoa eri toimijoiden (kunnan eri toimialat, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja muut yhteistyötahot) välillä. Hankkeessa myös pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden osallisuuden vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä (erityisesti harvaanasutulla ja pitkien välimatkojen alueella). Asukkaiden hyvinvointia edistävää työtä tehdään näkyväksi ja tunnetummaksi viestinnän avulla. Tällä tavoitellaan toimintakulttuurillista muutosta, jossa asukkaiden hyvinvointi tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden kunnan tehtäväksi.


Social Prescribing – Hyvinvointilähete

Lappiin ollaan myös hakemassa rahoitusta Social Prescribing – hyvinvointilähete -kokeiluun.  Hyvinvointilähetteellä tarkoitetaan toimintamallia, jossa palveluista ohjataan (reseptillä) elämäluotsille (link worker). Elämäluotsin kanssa tehdään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen  kartoitus, etsitään asiakkaan hyvinvointia parantavaa toimintaa, jota järjestävät paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä saatellaan asiakas toiminnan pariin. Elämäluotsi seuraa asiakkaan tilannetta ja toiminnan vaikutuksia koko prosessin ajan. Toimintamalli vaatii yhteisen sähköisen järjestelmän, jossa sekä lähettäjät, elämäluotsit sekä yhteisöt toimivat. Suunnitelmissa on pilotti Itä-Lappiin sekä Muonio-Enontekiö alueelle. Lapin sairaanhoitopiiri vetää suunnittelua ja tässäkin suunnitelmassa olemme mukana. Järjestöjen asema kohoaa ja tulee näkyväksi tämän toimintamallin myötä.


Kartoituskyselyn tulokset

Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden yhteisten tavoitteiden toteutumisen seurantakysely toistettiin tänä vuonna. Alkukartoitus tehtiin vuosi sitten. Alla muutamia tuloksia sekä viime että tältä vuodelta nostoina. Tarkemmin tuloksiin voit tutustua

https://www.innokyla.fi/documents/5607939/4253503f-7e00-430f-ab59-426b052bd109

Vastaajia eniten Lapista (järjestöistä pääasiassa)

 • 2018: 104
 • 2019: 134

Maakunnassamme on maakunnallinen sote- ja hyvinvointialan järjestöjen järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja (esim. yhdistys- tai kumppanuusohjelma) ja se on huomioitu osana maakuntastrategiaa/-ohjelma

 • Yli puolet ei tiedä, onko sellaista (53%, 61%)

Maakunnassamme on järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenne

 • Yli puolet ei tiedä, että sellainen on (55%, 63%)

Miten sote- ja hyvinvointialan järjestöjen toimintaedellytykset ovat muuttuneet maakunnassa viimeisen vuoden aikana?

 • 39 % on pysynyt samana
 • 37% ei osaa sanoa

Maakunnassamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöt ovat mukana tulevan maakunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä

 • 43 % ei osaa sanoa
 • 15% sitä mieltä, että ei

Tulokset puhuvat toki puolestaan mutta huomionarvoista on se, että Lapissa on jo vuodesta 2012 lähtien toiminut järjestöjen yhteistyörakenne, järjestöneuvottelukunta. Sen toiminta on nähtävästi kuitenkin jäänyt vain pienen piirin tietoon. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten tehtävä on tiedottaa omaa verkostoaan neuvottelukunnan käsittelemistä asioista. Lapin maakunnallinen järjestöstrategia julkaistiin myös jo vuonna 2014, joka tehtiin laajasti järjestöjä ympäri maakuntaa osallistamalla eikä siitäkään tiedetä. Mietityttämään jää, millä tavalla tiedottamista tulisi tehdä, jotta tieto saavuttaisi paremmin ja useampia.Muokattu viimeksi: 07.10.2019