Hyvinvointikertomustyö

Hyvinvointikertomus on tiedolla johtamisen työväline kunnille ja kuntayhtymille. Sen tuottama tieto toimii kunnan strategiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon yhtenä perustana.

Hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osiosta. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa koko valtuustokauden aikaiseen tarkasteluun, arviointiin ja suunnitteluun. Se tarjoaa yhtenäisen hyvinvointitiedon viitekehyksen kuntastrategian arvioinnin tueksi ja sen avulla voidaan arvioida valtuustokauden toimenpiteiden vaikuttavuutta kuntalaisten hyvinvointiin. Se on toimikautensa päättävän ja aloittavan valtuuston työtä tukeva asiakirja, joka suositellaan valmisteltavaksi valtuustokausien vaihtuessa vanhan valtuuston toimesta. Vuosiraportti laaditaan valtuustokauden jokaisena vuonna osana talouden ja toiminnan suunnittelua. Sen kautta arvioidaan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiden ja tavoitteiden onnistumista. Vuosiraportoinnilla tarkennetaan tarvittaessa valtuustokausittaisia tavoitteita, toimenpiteitä, resursointia ja mittareita.

Järjestöt kuntien hyvinvointikertomustyössä

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tavoitteena on järjestöjen yhteiskunnallisen roolin vahvistaminen kuntien hyvinvointi- ja ohjelmatyössä, strategisessa suunnittelussa ja käynnistyneessä sote-uudistuksessa. Tämä tapahtuu luomalla järjestöille mahdollisuudet ja keinot välittää asiantuntijatietonsa ja kuntalaisten ääni hyvinvointityöhön.

Kuntien hyvinvointikertomustyössä tarvitaan tietoa eri väestöryhmien hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tarpeista sekä kunnassa toteutettujen palvelujen vaikuttavuudesta. Nykytilaa kuvataan ensisijaisesti erilaisten tilastojen ja mittareiden avulla. Indikaattorit eivät kaikissa tilanteissa kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla nykytilaa, jolloin järjestöjen tiedontuotannolla on oma kasvava tehtävänsä hyvinvointikertomustyössä tarvittavan tiedon muodostamisessa. Järjestöjen vahvuutena on paikantuminen lähelle lappilaisten arkipäivää, hiljaisten signaalien tunnistaminen, erityisasiantuntijuus ja kokemustieto sekä toiminnan alueellinen kattavuus. Tietopohjaltaan hyvä hyvinvointikertomus kuvaa monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä unohtamatta kunnan palvelujen ja toimintojen osuvuutta suhteessa esiintyviin tarpeisiin.

Hyvinvointikertomustyössä järjestöille voidaan määrittää kolme tiedontuotantoon liittyvää roolia:

  • toimia kanavana tavoittaa kokemuksellista tietoa tuottavat kuntalaiset
  • tuottaa edustuksellista näkemystä kunnassa jo esiintyvistä tai vasta nousevista ilmiöistä
  • vastata kysymykseen, mitä tarjottavaa järjestöillä on kuntalaisille

Järjestötiedontuotanto

Kuntakohtainen tietotarve kasvaa, kun kuntien tulee tuottaa tietoa maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen ja päätöksentekoon. Sote uudistuksen jälkeisessä uudessa kunnassa järjestöt ovat hyvinvoinnin edistämisen kumppani, mutta myös vahvemmin paikallisen ajantasaisen tiedon tuottaja ja kuntalaisten osallisuuden mahdollistaja. Uutta roolia tukee mm. lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, jossa maakuntaa velvoitetaan kokemustiedon keräämiseen sekä kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseen.

Järjestöjä koskevalla tiedontuotannolla vahvistetaan lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla, tuottamalla ja välittämällä järjestökenttää sekä lappilaisten hyvinvointia ja tarpeita koskevaa tietoa niin kansalaisille kuin maakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoonkin. Tiedontuotannolla lisätään lappilaisen järjestötoiminnan tunnettavuutta ja tuodaan esiin järjestöjen toiminnan vaikutuksia.

Maakunnallinen hyvinvointikertomustyö

Alueellinen hyvinvointikertomus sisältyy sote-lakiehdotuksen mukaan maakunnan tehtäviin. Maakunnallinen hyvinvointikertomus on maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön väline kuntien ja maakuntien välillä. Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen suunnittelua Lapissa koordinoi Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto- hanke. Tavoitteena on koota kuntien sähköisistä hyvinvointikertomuksista maakunnan hyvinvointikertomus ja muodostaa siitä järjestöjen toiminnan huomioiva työkalu tulevan (sote-) itsehallintoalueen hyvinvointijohtamiseen.Muokattu viimeksi: 29.06.2017