Järjestöjen opinnäyte- ja selvitystyöaiheet

Opinnäytetyö järjestökentälle?

Järjestöillä on paljon erilaisia tiedon tarpeita, joihin opiskelijat voivat vastata opinnäytetöiden, selvitysten ja projektitöiden kautta. Voit ilmoittaa organisaatiosi opinnäytetyöaiheen lappilaiset.fi -sivustolle tällä lomakkeella.

Balanssi ry 
– Keinoja nuorten aikuisten vertaistuen toteutumiseksi mielenterveysyhdistyksessä
– Millaista toimintaa tulisi olla mielenterveyden häiriöiden kanssa eläville nuorille aikuisille? Samanlaista vai erilaista verrattuna nuoriin aikuisiin ilman häiriöitä? Tulisiko toiminta toteuttaa yhdessä vai erikseen?
– Keinoja tai toimintamalli asennevaikuttamiseen ja tiedottamiseen mielenterveysyhdistyksen toiminnassa (vuosikello)
– Sosiaalisen median hyödyntäminen mielenterveysyhdistyksen viestinnässä
– Kohtaamispaikan toiminnan kehittäminen sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta
– Kohtaamispaikan osallisuuden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen toteutuminen
– Kohtaamispaikan teoria – toimintamalli
– Toiminnan arviointi (yhdistyksessä kerätään runsaasti arviointi- ja palautetietoa -> toteutus & yhteenveto & analysointi & tulosten esittely)

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
– Yhteiskunnan tukipalvelut traumaattisen menetyksen jälkeen (myös vertailua eri paikkakuntien välillä)
– Kriisityö ja traumaterapia
– Vertaistukitoiminta

Hyvän mielen talo ry 
– Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutukset palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa
– Mielenterveyskuntoutujien läheisille tarkoitetun omaistoiminnan vaikutukset (yksilöllinen työ, vertaisryhmätoiminta, puhelinryhmät,
omaispäivät, omaisten kokemusasiantuntijatoiminta)
– Lapin alueen mielenterveysyhdistysten tilanteeseen liittyvät selvitykset

Kansallinen Lastenliitto – Lapin piirijärjestö ry

– Selvitys Lapin kuntien iltapäiväkerhotoimista ja kuntien hankintakäytännöistä

Sydänyhdistys ry
– Sydänpotilaan kuntoutusketju käytännössä Itä- Lapissa
– Nuorten sydänterveystottumukset Itä-Lapissa

Keminseudun Reuma ry
– Jäsenistön toiveet ja tarpeet yhdistystä kohtaan

Koillis-Lapin Reumayhdistys ry
– Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hoitokokemukset
– Ns. edunvalvonta palvelujen suhteen

Lapin ensi- ja turvakoti ry / Visioverkko -hanke
– Kehitettyjen etäyhteyspalveluiden vaikutukset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden palveluiden käyttökokemukset

Lapin alueen epilepsiayhdistys ry
– Epilepsiaa sairastavien syrjäytyminen koulu- ja työelämästä- Palveluja tuottavat järjestöt Lapissa

Lapin maakunnallinen järjestöstrategia – Tiedontuotannon verkosto
– Palveluja tuottavat järjestöt Lapissa
– Järjestöjen erilaiset toiminnan rahoitusmahdollisuudet
– Lapin kuntien järjestöavustukset
– Hankkeiden hakemiseen ja hallinnointiin liittyvät tuentarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot
– Pienten järjestöjen työllistämismahdollisuuksia edistävät rakenteet
– Järjestöt Lapin kuntien hyvinvointikertomuksissa

Lapin Sinisarastus ry
– Päihdetyö

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys toimeksiantaa opinnäyteaiheita opiskelijoille.
– Kattava selvitys Lapissa toimivien järjestötalojen ja -keskusten peruspiirteistä.
– Sosiaalityö järjestöissä
– Kokemustieto ja kuntalaisten kuuleminen
– Saatavilla olevat tukimuodot Lapissa toimiville järjestöille
– Räätälöidyt aiheet

Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry
– Yhdistyksen yleinen toiminta
– Viihtyvyys, Tiedotus, Näkyvyys
– Tunnettavuus

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry / Muistiliitto
– Viriketoiminnan kartoittaminen
– Miten palveluiden piiriin hakeutuminen onnistuu nykyajan byrokraattisessa yhteiskunnassa?
– Riittävätkö voimavarat kotona kaiken läpikäymiseen?
– Aivoterveys

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry
– Miten tavoitetaan omaishoitajat kentältä?
– Omaishoitajien ja yhdistyksen kohtaaminen
– Omaishoitajien oikeuksien toteutuminen kunnissa
– Erityislasten ja -nuorten omaishoitajuus

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
– Lasten ohjaaminen / hoitaminen Yhden vanhemman leirillä kesällä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
– Kysely paikallisyhdistyksille tuen tarpeista

Napapiirin Hengitysyhdistys ry
– Homealtistuksen leimaavuus
– Keuhkosairaudet

Nuorten Ystävät ry, Klubitalo Roihula
– Erilaisia arjesta nousevia aiheita

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
– Etäomaishoito
– OmaisOiva-toiminta toimijuuden vahvistajana
– Ikäihmisten perhehoito omaishoitajan vapaiden järjestämisen tukena ja/tai muu sijaishoitoon liittyvä. Perhehoito käynnistelee Rovaniemen alueella, joten kokemuksia voisi kerätä
– Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen, nouseva ilmiö täällä pohjoisessa
– Lyhytaikaishoidon laatu omaishoitajan näkökulmasta, kohtaavatko omaishoitajan ja hoitohenkilökunnan tarpeet

Rovalan Setlementti ry
– Vanhustyö

Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Vapaaehtoistyön keskus Neuvokas
– Vapaaehtoistyö
– Järjestöyhteistyö

SamiSoster ry
Samisoster ry toimeksiantaa opinnäyteaiheen, jossa selvitetään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointiin liittyviä tarpeita ja odotuksia.
– Saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointiin liittyvät tarpeet ja toiveet
– Kulttuurin hyvinvointiulottuvuus

Setlemetti Tunturila ry / Askel –projekti
– Alueelliset (erityispiirteet huomioon ottavat) selvitykset esim. haja-asutusalueilla asuvien perheiden käsityksistä omasta / elämänlaadustaan ja sen puutteista alueella
– Elämme muuttotappioiden aikaa koko Koillis-Lapin alueella ja perheiden elämä syrjäseuduilla voi olla melko haastavaa, ihan jo käytännön tasolla perusarjessa, saati sitten elämän yllättävissä (kriisi)tilanteissa

Suomen Punainen Risti ry, Tornion osasto
– Ystävätoiminnan kehittäminen Torniossa
– Maahanmuuttajien saaminen mukaan vapaaehtoistyöhön
– Jäsenhankinta
– Tiedotus

Tornion Järjestöyhdistys ry
– Toiminnan nykytilakartoitus
– Asiakastyytyväisyys
– Tulevaisuuden haasteet ja asiakkaiden tulevien tarpeiden kartoittaminen -> suunta (visio)
– Yhdistyksen toiminnan vaikutus kuntoutujien hyvinvointiin
– Talon merkitys kuntoutujien elämään
– Henkilökunnan tarpeellisuusMuokattu viimeksi: 16.11.2021