Järjestöjen opinnäyte- ja selvitystyöaiheet

Opinnäytetyö järjestökentälle?

Järjestöillä on paljon erilaisia tiedon tarpeita, joihin opiskelijat voivat vastata opinnäytetöiden, selvitysten ja projektitöiden kautta. Voit ilmoittaa organisaatiosi opinnäytetyöaiheen lappilaiset.fi -sivustolle tällä lomakkeella.

Aivoliitto ry, Yksi Elämä -hankkeet
Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden liikuntapolku
Luontoliikunnan mahdollisuudet
Liikuntaneuvonnan palvelut
Lue lisää

Balanssi ry 
– Keinoja nuorten aikuisten vertaistuen toteutumiseksi mielenterveysyhdistyksessä
– Millaista toimintaa tulisi olla mielenterveyden häiriöiden kanssa eläville nuorille aikuisille? Samanlaista vai erilaista verrattuna nuoriin aikuisiin ilman häiriöitä? Tulisiko toiminta toteuttaa yhdessä vai erikseen?
– Keinoja tai toimintamalli asennevaikuttamiseen ja tiedottamiseen mielenterveysyhdistyksen toiminnassa (vuosikello)
– Sosiaalisen median hyödyntäminen mielenterveysyhdistyksen viestinnässä
– Kohtaamispaikan toiminnan kehittäminen sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta
– Kohtaamispaikan osallisuuden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen toteutuminen
– Kohtaamispaikan teoria – toimintamalli
– Toiminnan arviointi (yhdistyksessä kerätään runsaasti arviointi- ja palautetietoa -> toteutus & yhteenveto & analysointi & tulosten esittely)
Lue lisää

Erityislasten Omaiset ELO ry ja Rovaniemen kaupunki
– Vammaisten lasten perheiden tarpeet ja niihin vastaaminen
Lue lisää

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
– Yhteiskunnan tukipalvelut traumaattisen menetyksen jälkeen (myös vertailua eri paikkakuntien välillä)
– Kriisityö ja traumaterapia
– Vertaistukitoiminta
Lue lisää

Hyvän mielen talo ry 
– Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutukset palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa
– Mielenterveyskuntoutujien läheisille tarkoitetun omaistoiminnan vaikutukset (yksilöllinen työ, vertaisryhmätoiminta, puhelinryhmät,
omaispäivät, omaisten kokemusasiantuntijatoiminta)
– Lapin alueen mielenterveysyhdistysten tilanteeseen liittyvät selvitykset
Lue lisää

Kansallinen Lastenliitto – Lapin piirijärjestö ry
– Selvitys Lapin kuntien iltapäiväkerhotoimista ja kuntien hankintakäytännöistä
Lue lisää

Kemijärven Sydänyhdistys ry
– Sydänpotilaan kuntoutusketju käytännössä Itä- Lapissa
– Nuorten sydänterveystottumukset Itä-Lapissa
Lue lisää

Keminseudun Reuma ry
– Jäsenistön toiveet ja tarpeet yhdistystä kohtaan
Lue lisää

Koillis-Lapin Reumayhdistys ry
– Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hoitokokemukset
– Ns. edunvalvonta palvelujen suhteen
Lue lisää

Lapin ensi- ja turvakoti ry / Visioverkko -hanke
– Kehitettyjen etäyhteyspalveluiden vaikutukset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden palveluiden käyttökokemukset
Lue lisää

Lapin epilepsiayhdistys ry
– Epilepsiaa sairastavien asema työelämässä
Lue lisää

Lapin maakunnallinen järjestöstrategia – Tiedontuotannon verkosto
– Palveluja tuottavat järjestöt Lapissa
– Järjestöjen erilaiset toiminnan rahoitusmahdollisuudet
– Lapin kuntien järjestöavustukset
– Hankkeiden hakemiseen ja hallinnointiin liittyvät tuentarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot
– Pienten järjestöjen työllistämismahdollisuuksia edistävät rakenteet
– Järjestöt Lapin kuntien hyvinvointikertomuksissa
Lue lisää

Lapin MS-yhdistys ry
– Arjen hallinta
– Henkinen jaksaminen
Lue lisää

Lapin Sinisarastus ry
– Päihdetyö
Lue lisää

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys toimeksiantaa opinnäyteaiheita opiskelijoille.
– Kattava selvitys Lapissa toimivien järjestötalojen ja -keskusten peruspiirteistä. Lue lisää
– Sosiaalityö järjestöissä
– Kokemustieto ja kuntalaisten kuuleminen
– Saatavilla olevat tukimuodot Lapissa toimiville järjestöille
– Räätälöidyt aiheet

Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry
– Yhdistyksen yleinen toiminta
– Viihtyvyys, Tiedotus, Näkyvyys
– Tunnettavuus
Lue lisää

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry / Muistiliitto
– Viriketoiminnan kartoittaminen
– Miten palveluiden piiriin hakeutuminen onnistuu nykyajan byrokraattisessa yhteiskunnassa?
– Riittävätkö voimavarat kotona kaiken läpikäymiseen?
– Aivoterveys
Lue lisää

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry
– Miten tavoitetaan omaishoitajat kentältä?
– Omaishoitajien ja yhdistyksen kohtaaminen
– Omaishoitajien oikeuksien toteutuminen kunnissa
– Erityislasten ja -nuorten omaishoitajuus
Lue lisää

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
– Lasten ohjaaminen / hoitaminen Yhden vanhemman leirillä kesällä
Lue lisää

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
– Kysely paikallisyhdistyksille tuen tarpeista
Lue lisää

Napapiirin Hengitysyhdistys ry
– Homealtistuksen leimaavuus
– Keuhkosairaudet
Lue lisää

Nuorten Ystävät ry, Klubitalo Roihula
– Erilaisia arjesta nousevia aiheita
Lue lisää

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
– Etäomaishoito
– OmaisOiva-toiminta toimijuuden vahvistajana
– Ikäihmisten perhehoito omaishoitajan vapaiden järjestämisen tukena ja/tai muu sijaishoitoon liittyvä. Perhehoito käynnistelee Rovaniemen alueella, joten kokemuksia voisi kerätä
– Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen, nouseva ilmiö täällä pohjoisessa
– Lyhytaikaishoidon laatu omaishoitajan näkökulmasta, kohtaavatko omaishoitajan ja hoitohenkilökunnan tarpeet
Lue lisää

Peräpohjolan Epilepsiayhdistys ry
– Jäsenkyselyt
– Erilaisten tapahtumien, luentojen ja tilaisuuksien järjestäminen
Lue lisää

Rovalan Setlementti ry
– Vanhustyö
Lue lisää

Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Vapaaehtoistyön keskus Neuvokas
– Vapaaehtoistyö
– Järjestöyhteistyö
Lue lisää

SamiSoster ry

Samisoster ry toimeksiantaa opinnäyteaiheen, jossa selvitetään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointiin liittyviä tarpeita ja odotuksia.

– Saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointiin liittyvät tarpeet ja toiveet

– Kulttuurin hyvinvointiulottuvuus

Lue lisää

Setlemetti Tunturila ry / Askel –projekti
– Alueelliset (erityispiirteet huomioon ottavat) selvitykset esim. haja-asutusalueilla asuvien perheiden käsityksistä omasta / elämänlaadustaan ja sen puutteista alueella
– Elämme muuttotappioiden aikaa koko Koillis-Lapin alueella ja perheiden elämä syrjäseuduilla voi olla melko haastavaa, ihan jo käytännön tasolla perusarjessa, saati sitten elämän yllättävissä (kriisi)tilanteissa
Lue lisää

Suomen Punainen Risti ry, Tornion osasto
– Ystävätoiminnan kehittäminen Torniossa
– Maahanmuuttajien saaminen mukaan vapaaehtoistyöhön
– Jäsenhankinta
– Tiedotus
Lue lisää

Tornion Järjestöyhdistys ry
– Toiminnan nykytilakartoitus
– Asiakastyytyväisyys
– Tulevaisuuden haasteet ja asiakkaiden tulevien tarpeiden kartoittaminen -> suunta (visio)
Lue lisää

Yhdessä ry
– Yhdistyksen toiminnan vaikutus kuntoutujien hyvinvointiin
– Talon merkitys kuntoutujien elämään
– Henkilökunnan tarpeellisuus
Lue lisää

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän Talo (26.10.2016)
Meän Talo on mahdollisuuksien talo, avoin kohtaamispaikka torniolaisille. Meän Talo on toiminut 18 vuotta ja sen pääkohderyhmänä on keski-ikäiset ihmiset. Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän Talo tarjoaa opiskelijoille opinnäytetyöaiheita seuraavista aiheista: Lue lisää

Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry (26.10.2016)
Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry on omakotiasujien ja mökkiläisten etujen ajaja. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton ja kuuluu jäsenenä Suomen Omakotiliitto ry:hyn. Toiminta-ajatus on tukea kylien kaikinpuolista kehittämistä. Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry tarjoaa opiskelijoille opinnäytetyöaihetta: Lue lisää

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry (26.10.2016)
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on vuonna 1991 perustettu valtakunnallinen ja kaksikielinen omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa vaikuttamis- ja tukijärjestö. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry on Liiton paikallisyhdistys Pohjois-Suomessa. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry tarjoaa opiskelijoille opinnäytetyöaiheita seuraavista aiheista Lue lisää

Suomen Punainen Risti ry, Rovaniemi (päivitetty 26.10.2016)
SPR:llä on ruoka-aputoimintaa kolmella paikkakunnalla Lapissa ja Oulussa. Toimintaa toivotaan tutkittavan seuraavista näkökulmista:
1) Ruoka-avun piirissä olevien ihmisten kokemukset ja näkemykset syistä ja tilanteista, jotka ovat johtaneet ruoka-avun tarpeeseen,
2) Ruoka-avun piirissä olevien ihmisten näkemykset tulevaisuudestaan; mikä auttaisi heitä selviytymään niin, etteivät he enää tarvitsisi ruoka-apua. Lue lisää
SPR:llä on laajaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa ystävä- ja tukihenkilötoimintaa. Toimintaa toivotaan nyt tutkittavan monista näkökulmista ajalla 2014-2015. Lue lisää

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry (päivitetty 26.10.2016)
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry tarjoaa kaksi opinnäytetyön aihetta.
Ensimmäinen aihe koskee vähiten tunnettua omaishoitajuuden muotoa etäomaishoitoa. Lue lisää
Toinen aihe käsittelee liiton ja paikallisyhdistysten yhteistä OmaisOiva -toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhdistysten toimijuutta omaishoitoperheiden tuen antajina. Lue lisää

Rovalan  Nuoret ry / Tyttöjen Talo (päivitetty 7.7.2016)
Tyttöjen ja nuorten naisten (12-28-vuotiaat) vapaa-ajan tila Tyttöjen Talo tarjoaa opiskelijoille monenlaisia tutkimusaiheita:
– Tilan ja paikan kokemukset ja merkitykset
– Yhdenvertaisuussuunnitelma
– Vertaistiedottaminen sosiaalisessa nuorisotyössä
– Räätälöidyt aiheet
Lue lisää

Tornion Sydänyhdistys ry (lisätty 5.7.2016)
Tornion Sydänyhdistys ry tarjoaa opiskelijoille opinnäyte-/selvitystyöaihetta: ”Ohjeistus kyläyhdistyksille Defibrillaattorin hankinnasta ja toiminnasta.” Lue lisää

Tornion Järjestötalo (lisätty 5.7.2016)
Tornion Järjestötalo tarjoaa opiskelijoille opinnäyte-/selvitystyöaihetta aiheesta ”Vaikutusten arviointi kohtaamispaikkatyössä.” Lue lisää

Lapin maakunnallinen järjestöstrategia, tiedontuotannon verkosto (päivitetty 5.7.2016)
Lapin järjestöjen yhteinen tiedontuotannon verkosto toimeksiantaa useita opinnäyteaiheita. Aiheet pohjautuvat viime vuonna julkaistun järjestöstrategian laatimisen aikana järjestökentältä nousseisiin järjestöjen yhteisiin tiedontarpeisiin. Lue lisääMuokattu viimeksi: 17.08.2017