Opinnäytteet – aktiivinen kansalaisuus

”Kuinka tärkee määkin oon ollut monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollut mulle” MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta
Tarja Stankowski 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lapin ammattikorkeakoulu. PDF

Opinnäytetyö selvittää mitä merkityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) nuoret hoitajat (alle 25 v) antavat lastenhoitotoiminnassa mukana olemiselle ja mitä kehittämisehdotuksia nuorilla on lastenhoitotoimintaan. Aineistona on käytetty teemahaastatteluja ja nettikyselylomaketta. MLL:n Lapin piirin hoitajille toteutetut haastattelut toimivat esitutkimus aineistona nettikyselyyn, joka toteutettiin kaikkien piirien (9) nuorille hoitajille. Analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.Muokattu viimeksi: 26.04.2017