Opinnäytteet – kokemuksellinen asiantuntijuus

Kokemuskouluttajatoiminta Pohjois-Suomessa – kokemuksia ja kehittämislinjauksia
Tarja Mäyrä 2014. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulu. PDF

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia kokemuskoulutustoiminnan toimivuutta Meri – Lapin alueella olevien kokemuskouluttajien subjektiivisten kokemusten kautta. Lähtökohtana on ollut selvittää millaisia tavoitteita kokemuskoulutusta kehittävissä hankkeissa on ollut ja miten ne ovat integroituneet käytäntöön. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustuu kokemuskoulutuksen käsitteeseen, kokemuskoulutuksen historiaan Suomessa ja kokemuskoulutuksen tämän hetkiseen tilaan. Teemahaastatteluin toteutetun laadullisen tutkimuksen näkökulma on kokemuskouluttajatoiminnan kehittämisessä.

Kokemusasiantuntijuus kunnan mielenterveys- ja päihdeasioiden strategisessa suunnittelussa
Marika Ahola & Sanna Ylitalo 2013. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityö. Lapin yliopisto. PDF

Nykykunnat kohtaavat toimintakentässään vaatimusten ristiaallokon. Valtio, paikalliset toimijat ja kuntalaiset vaativat kunnilta asetettujen tehtävien toteuttamista, toimintaedellytysten luomista ja tarpeisiin vastaamista. Mutta mikä ohjaa ohjaa tulevaisuuden vaateiden hallitsemiseksi tehtävää kuntien strategista suunnittelua? Kansallisissa ja kansainvälisissä ohjausasiakirjoissa kuntia herätellään kuulemaan kuntalaisia.

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (2009–2015) korostaa palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä mukana oloa suunnittelussa tarpeita vastaavien palveluiden saamiseksi. Laadullinen tutkielma ankkuroituu kriittisen sosiaalityön teoriaan antaen tehtäväksi selvittää kokemusasiantuntijuuden merkitystä kunnan strategisessa suunnittelussa, ja sen vaikutusta kokemusasiantuntijoiden osallisuuden toteutumiseen. Kuntien merkitysrakenteen tavoittamiseksi on haastateltu kuuden Lapin kunnan 20 mielenterveys- ja päihdestrategiatyöstä vastaavaa kuntatoimijaa teoriaohjaavalla haastattelulla. Aineistoa on täydennetty kuntien strategia-asiakirjoilla ja dokumenteilla.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 26.04.2017