Työtä ja hyvinvointia kylissä – JOKOS aletaan?

Liisa Väänänen ja Kaisa Konttavaara

Rovaniemen alueen kylillä käynnistyi lokakuussa 2019 ESR-rahoitteinen, kolme vuotta kestävä JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä hanke. Hankkeen päämääränä on lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä vahvistamalla mm. kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa, sekä kykyä työllistää. Lisäksi pyritään tukemaan niihin työllistyvien henkilöiden osallisuutta, osaamisen tunnistamista ja vahvistumista sekä työelämävalmiuksia.  Hankkeessa tuetaan sekä yksilöitä että yhteisöjä.

Hankkeen tavoitteina on 1) vahvistaa haja-asutusalueen pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edellytyksiä, 2) tukea kyläyhdistyksiä ja muita alueen toimijoita työllistämisosaamisen vahvistamisessa sekä työnantajana toimimisessa 3) perustaa verkostoyhteistyöhön pohjautuvia työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia tukevia työllisyyspisteitä pilottikylille yhteisiksi työllisyyden edistämistoimien ohjaus- ja neuvontapisteiksi sekä monitoimijaisiksi toiminta- ja kohtaamispaikoiksi sekä 4) luoda yhteistyössä järjestötyöllistämisen pysyviä tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi

Järjestötyöllistämisen työpajoissa käynnistettiin Rovaniemen alueen yhdistysten sekä työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa yhteinen kehittämistyö järjestötyöllistämisen tueksi. Työpajoissa on yhdessä pohdittu mm. miten madalletaan kynnystä työllistää ja mitä kaikkea tulee huomioida yhdistystyöllistämiseen liittyen. Yhteisten työskentelyn myötä hankkeessa kehitetään Rovaniemen yhdistystyöllistämisen toimintamalli, jonka keskeisiä työkaluja ovat järjestötyöllistämisen tukipalvelut sekä verkostotyö. Monitoimijaisena yhteistyönä kehitetään pysyviä järjestötyöllistämisen tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi. Tässä työssä keskeisessä roolissa on järjestötyöllistämisen verkosto, jossa mukana on yhdistystoimijoiden lisäksi mm. TE-palvelut, Rovaniemen kaupungin työllistämis- ja sosiaalipalvelut sekä Lapin liitto. Verkosto on avoin, joten tule mukaan yhteiseen kehittämistyöhön.

Työpajoissa koottiin myös erilaisia työtehtäviä, joita yhdistyksissä olisi tarjolla. Yhdistykset kaipaavat säännöllistä, usein osa-aikaista työresurssia, mutta työntekijän palkkaamiseen ei välttämättä ole riittävästi valmiuksia tai rohkeutta. Hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa yhdistysten osaamista työnantajana toimiseen mm. tarjoamalla tukea työllistymisprosessin läpiviemiseksi sekä järjestämällä koulutusta osaamisen lisäämisesi.

Työpajoissa nousseista osaamisen tukemisen tarpeista lähdettiin suunnittelemaan Järjestötyöllistämisen infoja neljällä eri teemalla. Kevään 2020 aikana pidetyissä kolmessa infoissa on käsitelty palkkatukityöllistämistä ja muita TE-palveluiden tukia sekä Rovaniemen kuntalisää järjestötyöllistämisen mahdollisuutena, työnantajavelvoitteita ja työntekijän ohjaamista sekä rahoitusmahdollisuuksia järjestöjen kehittämistyöhön. Infot on järjestetty yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla -hankkeen ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen kanssa. Infoista on saatu tärkeää materiaalia järjestötyöllistämisen tueksi. Infojen nauhoitteet löytyvät JOKOS-hankkeen verkkosivuilta https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/materiaalit/ .  Elokuussa järjestetään vielä info teemalla Järjestöille osaavaa työvoimaa työn ja opiskelun yhdistämisellä -oppilaitosyhteistyö ja osaamisen tunnistaminen.

Yhdistysten kanssa olemme lähteneet konkreettisesti laatimaan tarvelähtöisesti tehtävänkuvauksia ja hakemuksia palkkatukityöntekijöiden tai harjoittelijoiden löytämiseksi ja selvittämään yhdessä mahdollisia pullonkauloja työllistämiseen liittyen. Toimimme yhdistysten tukena, jotta rohkeus työntekijän palkkaamiseen kasvaa. Yhdessä tekemisen kautta kokemus karttuu ja jatkossa kynnys työllistämiseen madaltuu. Yhdistysten tueksi laaditaan sähköinen työkalupakki, josta löytyy mm. käytännön ohjeita työnantajana toimimiseen sekä tarvittavia lomakkeita, infoa ja linkkejä.

Kylien yhdistyksille on lähetetty kysely työllistämistarpeiden ja -halukkuuden sekä tuen tarpeiden kartoittamiseksi. Näiden pohjalta on käynnistetty tarvittavat tarvelähtöise toimenpiteet yhdistyskohtaisesti. Yksittäisten ydistysten kanssa tehtävän työskentelyn lisäksi JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä hankkeessa Rovaniemen kuudelle kyläalueelle tullaan vaiheittain käynnistämään paikallisia työllisyyspisteitä yhteistyössä alueiden yhdistysten, yritysten ja työllistämistä edistävien tahojen kanssa verkostotyön keinoin. Pisteissä järjestetään työllistymistä ja työllistämistä tukevaa ohjausta ja neuvontaa, tiedotusta, toimintaa ja palveluja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Ideana on tuoda palvelut kylille, jotta kynnys osallistua työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin madaltuu ja mahdollisuudet omalla asuinalueellaan työllistymiseen kasvaa. Esim. työkokeilut ja palkkatukityö yhdistyksissä mahdollistavat työttömille työelämävalmiuksien lisäämisen ohella myös oman osaamisen tunnistamisen ja vahvistamisen paikkoja sekä yhdistyksille niiden kaipaamaa lisäresurssia vapaaehtoisten tueksi.

Hankkeen hallinnoijana toimii Rovaniemen Neuvokas ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.

JOKOS aletaan, ota yhteyttä!

Liisa Väänänen, 041 3185 281 liisa.vaananen@rovaniemenneuvokas.fi

Kaisa Konttavaara, 044 2414 508, kaisa.konttavaara@rovaniemenneuvokas.fi

www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/

https://www.facebook.com/jokoshanke

Voit ladata hankkeen esitteen tästä linkistäMuokattu viimeksi: 13.05.2020