Lappilaiset.fi -verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 8 (2. krs.)
96100 Rovaniemi
info@lappilaiset.fi
www.lappilaiset.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja
Mervi Kestilä
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 8 (2. krs.)
96100 Rovaniemi
P. 040 689 5910
mervi.kestila@lapinsote.fi.

3. Rekisterin nimi

Lappilaiset.fi -verkkopalveluun rekisteröityneet käyttäjät

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lappilaiset.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

• palvelun toimittaminen ja ylläpito
• asiakkuuden hallinta ja hoitaminen
• palvelun kehittäminen
• käytön seuranta ja analysointi
• palvelun turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
• viestintä loppukäyttäjille

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

• palvelun ylläpidon ja hallinnan toimenpiteet
• rekisteröityjen tekninen tuki ja asiakaspalvelu
• rekisteröidyn luovuttaminen oikeaan Toimeksi.fi -verkoston palveluun tilanteessa, jossa rekisteröity on rekisteröitynyt väärän Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden verkkopalveluun ja vaatii siirron oikeaan Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden palveluun
• viestintä rekisteröidylle
• käytön seuranta
• palvelun kehittäminen
• palvelun turvallisuus
• kyselyt ja arvonnat
• palvelun kehittämiseen liittyvät tilastolliset tarkoitukset

6. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat etunimi*, sukunimi*, puhelin*, sähköpostiosoite*, organisaatio*, käyttäjätunnus* ja salasana*. Salasanaa ei näytetä rekisterinpitäjälle eikä tietojen käsittelijälle.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota palvelua.

7. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin on tallennettu Lappilaiset.fi -palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Lappilaiset.fi -palvelun ylläpitäjät. Tarvittaessa rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun sopimuksen pohjalta palvelun IT-palveluntarjoaja (tekninen ylläpitäjä ja kehittäjä) sekä Toimeksi.fi -palvelun ylläpitäjät.

Väärään Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden palveluun rekisteröityneiden käyttäjien siirrossa henkilötietojen vastaanottajat ovat sen Toimeksi.fi -verkostoon kuuluvan verkkopalvelun ylläpitäjät, johon rekisteröityneen käyttäjän tiedot luovutetaan.

9. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja säilytetään määräaika. Säilytysaika on kunnes:

• rekisteröity käyttäjä poistaa itse tietonsa palvelusta
• rekisteröity käyttäjä pyytää poistoa Lappilaiset.fi -palvelun ylläpitäjiltä
• rekisteröity käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua kahteen (2) vuoteen, jolloin palvelun ylläpitäjä poistaa käyttäjän tiedot. Poistoa ennen ylläpitäjä lähettää viestin käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tulevasta poistosta.
• rekisteröity käyttäjä poistetaan palvelusta pysyvästi käyttöehtojen rikkomisen vuoksi
• järjestelmään sisältyvässä lokissa tiedot säilytetään kolme (3) kuukautta
• varmuuskopiokierrosta henkilötiedot poistuvat kolmen (3) kuukauden kuluessa
• verkkopalvelu lakkautetaan

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

10. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja rekisteröidystä käyttäjästä saadaan palveluun rekisteröityvältä henkilöltä itseltään.

11. Tietojen säännönmukainen luovutus, siirto ja siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Lappilaiset.fi-palvelusta luovutetaan henkilötietoja, kun väärään maantieteelliseen Toimeksi.fi -verkoston verkkopalveluun rekisteröitynyt käyttäjä sekä toimijan tiedot luovutetaan rekisteröityneen kannalta maantieteellisesti oikeaan Toimeksi.fi -verkoston palveluun. Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Toimeksi.fi -palvelusta voidaan siirtää rajapintaratkaisujen kautta rekisteröityneiden henkilötietoja palvelusta toiseen. Toimeksi.fi -palvelussa on tarjolla seuraavat sisällöt rajapintojen kautta:

• Ajankohtaista
• Toimija
• Tapahtuma
• Toiminta
• Vapaaehtoistehtävä
• Hanke
• Työ- ja harjoittelupaikat
• Toimitilat
Mikäli näissä sisällöissä on annettu lomakekentissä henkilötietoja, kuten nimiä ja yhteystietoja, siirtyvät ne rajapintoja kautta toisiin palveluihin ja toisille käyttäjille. Esimerkkinä siirrettävistä henkilötiedoista on työ- ja harjoittelupaikka -lomakkeella annetut henkilötiedot lisätietojen antajasta. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisteröityjen käyttäjien tietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa IT-palveluntarjoajan tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Tarkastamisen, oikaisun ja omien tietojen poistamisen voi tehdä itsenäisesti palvelussa Muokkaa omaa profiilia -kohdassa. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Lappilaiset.fi -verkkopalvelussa ei tehdä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Rekisteröitynä sinulla on kuitenkin tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojesi siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen valituksen tekemistä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on rekisteröitynä oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on välillämme vallitseva asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustaa. Voimme rekisterinpitäjänä kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

14. Rekisteröityjen yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella info@lappilaiset.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä.

15. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle.

16. Muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää

Lappilaiset.fi -palvelun lokijärjestelmä on osa Toimeksi.fi -järjestelmää eikä sillä ole itsenäistä ydintoimintoa suhteessa Toimeksi.fi -kokonaisuuteen. Tämän vuoksi lokijärjestelmästä ei ole omaa rekisteriselostetta.

Rekisteröity käyttäjä on rekisterinpitäjänä vastuussa saamistaan ilmoittautuneiden henkilötiedoista sekä ilmoittautuneilta saadusta palautteesta ja kokemuksista.

17. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste on laadittu 21.5.2018.Muokattu viimeksi: 12.02.2019