Projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Tälle sivulle on koottu oppaita, työkaluja ja malleja projektien suunnittelua ja toteutusta sekä arviointia varten.

Hankkeen tai toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

 • Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän opas (pdf, helsinki.fi)
  Opas on laadittu erityisesti ESR-hankkeiden tarpeisiin mutta soveltuu myös muiden kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opas sisältää myös erilaisia työpohjia projektien suunnitteluun ja käyttöön, kuten mm. taustaselvitysten määrittelu, ongelmamatriisi, ratkaisumallien määrittely, hyödynsaajien ja hyötyjen määrittely, tavoitteet ja mittarit, hankkeen tuotokset ja työvälineet.
 • Projektiopas (pdf, helda.helsinki.fi)
  Paul Silfverbergin ympäristöministeriölle tekemä projektiopas, jossa soveltuvaa aineistoa myös muuhun projektisuunnitteluun.
 • Suunta-työkalu hankkeen / toiminnan suunnittelun ja arvioinnin laadintaan  (innokyla.fi)
  Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Työkalu on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon, ohjelman, strategian tms. suunnittelusta ja/tai arvioinnista.
 • Projektisuunnitelman työstämisohjeita ja ideoinnin työkaluja (pdf, rakennerahastot.fi)
  Projektin vetäjä-oppaan työskentelyohjeita  sekä helppokäyttöisiä työpohjia, joita voidaan käyttää projektin suunnittelussa ja   projektisuunnitelman hahmottamisessa.
 • Projektin ja projektin tapahtumien tsekkauslista (Word-tiedosto, kajak.fi)
  Kajaanin ammattikorkeakoulun mallipohja projektin toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.
 • Projektin viestintätaulukko (Word-tiedosto, kajak.fi)
  Kajaanin ammattikorkeakoulun yksinkertainen taulukko projektin viestinnän tehtävien, vastuiden ja aikataulun luomisen tueksi.
 • Hankkeen loppuraportoinnin runko (Word-tiedosto, sosiaalitaito.fi)
  Sosiaalitaidon malli kehittämishankkeen loppuraportointia jäsentäväksi raportointirungoksi.

Hankkeen arviointi

 • Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin (pdf, sosiaalitaito.fi)
  Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille. Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
 • Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineinä (pdf, oulu.fi)
  Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu esittelee arvioinnin ja itsearvioinnin projektin työvälineinä. Erityistä huomiota kiinnitetään projektien ja ohjelmien vaikuttavuuteen.
 • Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin (pdf, julkari.fi)
  Stakesin oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen.
 • Itsearviointiopas (pdf, stea.fi)
  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.
 • Onnistumiskartoitus (Excell, soste.fi)
  Onnistumiskartoitus on menetelmä, jolla luodaan katsaus tehtyyn projekti- ja arviointityöhön. Onnistumiskartoitus tukee päätöksentekoa nostamalla tehdystä työstä esille niitä asioita, jotka koettiin joko tärkeiksi, vaikeiksi, työtä edistäviksi tai haittaaviksi. Tavoitteena on oppia projektissa tehdystä työstä ja huolehtia siitä, että saatua oppia hyödynnetään myös jatkossa. Työvälineen sisältöjä voi muokata ja soveltaa omiin tarkoituksiin sopivaksi.

Hankkeet

Toimeksi.fi -palvelussa julkaistut hankkeet:


Muokattu viimeksi: 15.01.2018